Informace o zpracování osobních údajů

I. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Obchodní společnost CUCdrink a.s., IČ: 070 03 692, se sídlem Kobližná 47/19, 602 00 Brno (dále jako CUCdrink) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“).

CUCdrink tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

CUCdrink je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. CUCdrink zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává CUCdrink rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

CUCdrink zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
  • Fotografické záznamy, audiovizuální záznamy, prvky vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické identitě zákazníka, a to vždy s ohledem na obsah a rozsah služeb poskytovaných zákazníkovi.
  • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
  • Údaje o transakcích mezi CUCdrink a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

III. Účely a právní důvod zpracování údajů

CUCdrink osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

  • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi CUCdrink a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
  • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na CUCdrink vztahují. CUCdrink má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
  • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů CUCdrink. Oprávněným zájmem CUCdrink může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi CUCdrink a zákazníkem. Oprávněným zájmem CUCdrinkmůže být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.

IV. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany CUCdrink je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností CUCdrink před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi CUCdrink a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů, zejména z:

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na řádné plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CUCdrink může CUCdrink rovněž poskytnout osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu dalším kategoriím příjemcům, jako např. dopravcům či bankovním společnostem. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany CUCdrink zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat CUCdrink, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.

V. Příjemci osobních údajů

CUCdrink poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. CUCdrink takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem CUCdrink. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů CUCdrink osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

VI. Práva zákazníka

Zákazník, jako subjekt údajů, má vůči CUCdrink následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od CUCdrink získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby CUCdrink bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.

b) Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost CUCdrink zlikvidovat osobní údaje zákazníka, které o něm zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (toto právo naplňuje rovněž tzv. právo být zapomenut).

c) Právo na omezení zpracování představuje povinnost CUCdrink v případech dle čl. 18 GDPR omezit zpracování osobních údajů zákazníka. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech CUCdrink nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo vznést námitku.

d) Právo na přenositelnost představuje právo zákazníka na přenos zpracovávaných osobních údajů CUCdrink (na základě souhlasu či pro účely plnění smlouvy) k jinému správci.

Zákazník je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným CUCdrink podat stížnost Správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektů údajů (zákazníka) je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

VII. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi CUCdrink a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů CUCdrink. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracovává CUCdrink osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

Brno, 21. 5. 2019

cuc logo

CUCdrink a.s., Kobližná 47/19, 602 00 Brno
IČO: 070 03 692
info@cucdrink.cz

ZÁKAZ PRODEJE ALKOHOLU
OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET

Informace o zpracování osobních údajů